Udskriv denne side

Dialogmødet 8. marts 2018

Notat fra møde med ældreorganisationer den 8.3.2018
Sofie bød velkommen og takkede for invitationen.
Kjeld Nielsen er dagens ordstyrer.
Afbud fra: Edel Müller, Annie Nejrup, Gisela Christensen, Lise Borregaard, Margrethe
Fischer.
Deltagere i henhold til deltagerlisten, samt Sofie Valbjørn, Søren Lück Madsen, Vibeke
Kinch, Johan Brink Jensen, Niels Heinel, Anette Simmelsgaard (referent).
Kirsten Poulsen spørger ind til hvad beløbet fra ældremilliarden vil blive brugt til på
Fanø. Fanø vil modtage ca. 468.000 kr. Beløbet skal først og fremmest bruges til at få
deltidsansatte op i tid, samt nedsætte sygefraværet. Søren redegjorde for den
planlagte proces.
Der spørges ind til om sygefraværet skyldes at en del af personalet kommer lang vejs
fra.
Johan fortæller om analyse på ældreområdet. Analysen siger at der er gode og
engagerede medarbejdere inden for ældreplejen.
Bess spørger ind til belysning af de mørke huller. Anette svarer at der er bestilt ekstra
gadelygter til udvalgte steder i Nordby.
Carl Christiansen fortalte om medlemsfremgang i Fanø Trim Center og om indkøb af
nye spinningscykler, der er indkøbt for delvist sponserede midler. Der spørges til
fysioterapeut bistand i trim centret, denne er kommet igen efter en kort tid med
besparelse på området.
Johan redegjorde for tilbagerulning af en besparelse på genoptræningsområdet.
Der forespørges om § 18 midler. På Fanø har man brugt flere midler end de penge der
kommer fra staten. I 2017 uddeltes der 132.000 kr. men der var ikke nok lokale
ansøgninger. Nogle repræsentanter oplyser, at de har holdt sig tilbage, idet de selv
har kunnet finde midler. Sofie opfordrer til, at foreninger hjælper hinanden med at få
tiltag sat i gang. Endvidere vil hun også selv være åben for henvendelser omkring nye
tiltag.
Tove Hansen oplyser at der er ca. 25 aktive cykelvenner der cykler ca. 60 ture hver
måned. Foreningen har sponsorer, så de har ikke brug for at søge §18 midler. Der
cykles med 1/3-del fra plejehjemmet og 2/3-dele fra private hjem. Der udsendes en
gang imellem flyers til de ældre for at gøre opmærksom på tilbuddet. Derudover står
der visitkort rundt omkring.
Fremtidens plejehjem: Johan fortæller at Byrådet selv har lagt op til en drøftelse om
fremtidens plejehjem. En analyse viser, at der ikke vil være behov for yderligere
plejehjemspladser inden for de næste 5 år. Vedr. kvalitet af boligerne er der derimod
en udfordring. Økonomien gør, at de nuværende plejeboliger ikke kan renoveres eller
gøres større inden for en acceptabel husleje. Byrådet har ikke fundet den gode
løsning.
Der spørges til hvor mange beskyttede boliger der findes på Fanø. Da Plejehjemmet
blev bygget i sin tid var der mulighed for at oprette beskyttede boliger. Der er ikke
beskyttede boliger mere, kun handicap venlige boliger.
Handicaprådet har tre ting som ønskes ændret: et gelænder ved toilettet ved Villys
cykelforretning, et gelænder ved Sognegården (er opsat) og en ting mere som Lone
vender tilbage med.
Handicaprådet vil invitere Byrådet til en tur i kørestol, evt. med bind for øjnene, for at
belyse hvor vanskeligt det er at være handicappet. Johan vil takke ja tak til en
invitation.
Sofie siger at vi skal være dygtige til at udnytte den viden vores borgere har på
handicapområdet.
Niels Heinel mener at der er en god dialog, men hvis det halter på handlinger, skal der
ses på dette.
Bess spørger til bussens rute. Mange beboere der bor på Kallesbjergvej vil gerne have
en busrute derude fra så de kan komme ned i byen. Vibeke svarer at omlægning af
bussen var et spare projekt, hvor der skulle spares 1 mio. kr.
Når busruten skal evalueres, vil forvaltningen komme tilbage for at høre hvad bl.a.
seniorrådet og handicaprådet og borgere har at sige vedr. offentlig transport. På Læsø
køres der gratis med offentlig bus, så der spørges til hvorfor man ikke kan gøre det
samme på Fanø.
Mange ældre savner TV Fanøs transmission af byrådsmøderne. Sofie oplyser at TV
Fanø før jul har meddelt at de ikke kan løfte opgaven med at filme byrådsmøderne.
Det oplyses at man på kommunens hjemmeside kan se hele byrådsmødet også live,
dette roses af Ældresagen.
Taxaordningen, vil den fortsætte? Kan der indføres en seniorordning som de har i
Esbjerg ved Esbjerg Taxa. Sofie oplyser at der siden 1.1.2018 har været arbejdet
hårdt med at finde en ordning for en fremtidig taxadrift. Der er lavet en aftale med
Fanø Taxa om en reduceret åbningstid og uden for åbningstiden kan der bestilles taxa
til uden for åbningstiden. Udfordringen med at drive taxa er ligeledes en udfordring i
alle småt befolkede områder i resten af landet. Borgerne bruger ikke taxa ret meget,
derfor er det svært at drive en taxa forretning. Det nuværende niveau er aftalt til
slutningen af marts, derefter skal der evalueres på ordningen.
Så længe Fanø Taxa har bevillingerne på Fanø kan Fanø Kommune ikke forhandle
med Esbjerg Taxa om en ny aftale.
Det oplyses, at en på en fredag har forsøgt at bestille en taxa til en søndag, men
dette var ikke muligt. Sofie vil tage dette med videre til Fanø Taxa. Der er ikke nogen
chauffør på arbejde om søndagen.